Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 3 / 2019

Vierteljahrshefte zur Wirtschaftsforschung 3 / 2019, 122 S.

Claudia Kemfert, Dorothea Schäfer, Willi Semmler, Aleksandar Zaklan (Eds.)

Aleksandar Zaklan

Research Associate in the Energy, Transportation, Environment Department

Claudia Kemfert

Head of Department in the Energy, Transportation, Environment Department

Dorothea Schäfer

Forschungsdirektorin Finanzmärkte in the Macroeconomics Department

keyboard_arrow_up